VISUALIZER PRESS
VOGUE ITALY 04.2022
METAL MAGAZINE 04.2022
Photography
Fashion
BOYSBYGIRLS 01.2022 _Boysbygirls_01 _Boysbygirls_02 _Boysbygirls_03
Photographer
Fashion Editor
HERDES MAGAZINE 11.2020 _Herdes Magazine_01 _Herdes Magazine_02 _Herdes Magazine_03
Text
Patricia Rodriguez
S MODA 09.2020 _S Moda_01 _S Moda_02
Photography
Fashion Editor
BEHINDTHEBLIND 07.2020 _BEHINDTHEBLIND_01 _BEHINDTHEBLIND_02
Photographer
Fashion Editor
NICOTINE MAGAZINE 05.2020 _Nicotine Magazine_01 _Nicotine Magazine_02 _Nicotine Magazine_03 _Nicotine Magazine_04
Photographer
Styling
L’OFFICIEL HOMMES ITALIA 03.2020 _L’Officiel Hommes Italia_01 _L’Officiel Hommes Italia_02
Photographer
Frederic Bastin
Fashion Editor
Masha Mombelli
VOGUE ITALY 06.2019 _Vogue Italy_01 _Vogue Italy_02 _Vogue Italy_03
Photographer
Styling
CACTUS MAGAZINE 05.2019 _Cactus Magazine_01 _Cactus Magazine_02
PRIMARY PAPER 05.2019 _Primary Paper_01 _Primary Paper_02 _Primary Paper_03